Sådan fungerer det:

1

Vælg gavekortet
Vælg mellem 100-vis af butikker & oplevelser

2

Send gavekortet
Levering på få sekunder via e-mail eller SMS

3

Indløs gavekortet
Indløs gavekortet i butikken eller på webshop

Persondatapolitik

Persondatapolitik - Sendentanke.dk

1. GENERELT

 

1.1          Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Huuray A/S ("Sendentanke.dk/Huuray", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

 

1.2          Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsam- ler via Sendentanke.dk hjemmeside, www.sendentanke.dk  ("Hjemmesiden").

 

1.3          Sendentanke.dk er  dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Sendentanke kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER  INDSAMLER  VI,  TIL  HVILKE  FORMÅL  OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1          Når  du  besøger  Hjemmesiden,  indsamler  vi  automatisk oplysninger  om  dig  og  din  brug  af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjem- mesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer med det formål at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage mål- rettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af op- lysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art

6, stk. 1, litra f.

 

2.2         Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplys- ninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at  kunne forhindre svig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 

2.3         Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer med det formål og for at kunne varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk.

1, litra f.


  1. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

 

3.1        Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke le- veringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

 

3.2        Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler  oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbed- ringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregi- ves oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sen- des en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmel- delse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databe- handlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehand- lerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle data- behandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

3.3        To af  disse  databehandlere, Google Analytics v/Google  LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehand- lerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

 

3.3.1          kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.priva- cyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

3.3.2          kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.priva- cyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

  1. DINE RETTIGHEDER

 

4.1          Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som data- ansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

4.2        Indsigtsretten

 

4.2.1      Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplys- ninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysnin- gerne stammer.

 

4.2.2      Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@sendentanke.dk - kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

4.3        Retten til berigtigelse

 

4.3.1      Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

 

4.4        Retten til sletning

 

4.4.1      I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan over- holde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller for- svares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

4.5        Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 

4.5.1      Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

4.6        Retten til dataportabilitet

 

4.6.1      Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplys- ninger til en anden dataansvarlig.

 

4.7        Retten til indsigelse

 

4.7.1      Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne mål- rette vores direkte markedsføring.

 

4.7.2      Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

 

4.8        Retten til at tilbagekalde samtykke

 

4.8.1      Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kunde- klubben.  Hvis  du  ønsker  at  tilbagekalde  dit  samtykke,  bedes  du  kontakte  os  på info@sendentanke.dk

 

4.9        Retten til at klage

 

4.9.1      Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Køben- havn K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

  1. SLETNING AF PERSONDATA

 

5.1        Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

 

5.2        Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlæg- ges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

 

5.3        Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere

 

opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller for- svares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

 

 

  1. SIKKERHED

 

6.1          Vi  har gennemført passende tekniske  og  organisatoriske  sikkerhedsforanstaltninger  mod,  at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

6.2         Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at ud- føre deres arbejde, har adgang til disse.

 

  1. KONTAKTOPLYSNINGER

 

7.1          Huuray A/S / Sendentanke.dk A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

 

7.2         Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

 

Huuray A/S

Bernhard Bangs Alle 25, 2 sal


2000 Frederiksberg

 

Tlf. nr.: 70224700

E-mail: info@sendentanke.dk

 

  1. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

 

8.1          Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

 

8.2         Hvis du har tilmeldt dig vores kundeklub, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.

 

  1. VERSIONER

 

9.1          Dette er version 1 af Sendentanke.dk/Huuray A/S persondatapolitik dateret den 21.02.2018